UNEC Tədqiqat Fondu "Helios" intellektual-analitik müsabiqəsinin nəticələrini elan edib

UNEC Tədqiqat Fondu “Helios” intellektual-analitik müsabiqəsinin nəticələrini elan edib. Sizi müsabiqə iştirakçılarının ən yaxşı nəşrləri ilə tanış olmağa dəvət edirik.

BEYNƏLXALQ ARENADA AZƏRBAYCANİN “YUMŞAQ GÜC” (SOFT POWER) POTENSİALI

Novruzəli Yusubzadə

 

UKRAINIAN WAR AND ITS IMPACT ON SOCIA-ECONOMIC SITUATION IN AZERBAIJAN

Fidan Namazova

 

 

MÜASİR DİPLOMATİYADA MEDİA TƏSİR ALƏTİ KIMİ (AZƏRBAYCAN-İRAN MÜNASIBƏTLƏRİ NÜMUNƏSİNDƏ)

Elnur Nəciyev

 

OPTIMIZING THE UTILIZATION OF NON OIL RESOURCES IN THE CASPIAN SEA:cOMBINATION OF BLUE ECONOMY AND GREEN TECHNOLOGIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Simran Hajaliyev

 

 

ENERJI VƏ NƏQLİYYAT SAHƏLƏRINDƏ AZƏRBAYCANİN TÜRKDİLLİ DÖVLƏTLƏRLƏ MÜNASİBƏTLƏRİNİN GEOSİYASİ ASPEKTLƏRİ

Əhməd Məmmədli

 

TÜRKIYƏ CƏNUBI QAFQAZ OXUNDA: ANKARA “ATƏŞ NÖQTƏLƏRİNİ” BALANSLAŞDIRlR – TƏHLİL

Aqşin Kərimov

 

МЕДИА И СМИ КАК ИНСТРУМЕНТ ВЛИЯНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ДИПЛОМАТИИ

Фидан Гусейнова

 

 

MƏDƏNI TURIZM AZƏRBAYCANIN “YUMŞAQ GÜC” ALƏTI KIMI:POTENSIAL; PROBLEMLƏR; PROQNOZ

Afaq Zeynallı

 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ КАСПИЙСКОГО БАССЕЙНА И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ АКТОРОВ

Парвана Мустафазаде

 

 

CƏNUBi QAFQAZDA MÜNAQiŞƏLƏR VƏ BÖYÜK DÖVLƏTLƏRiN MARAQLARININ SƏBƏBLƏRi

Səbinə Əliyeva

 

ENERJI VƏ NƏQLİYYAT SAHƏLƏRINDƏ AZƏRBAYCANIN TÜRKDİLLİ DÖVLƏTLƏRLƏ MÜNASİBƏTLƏRİNİN GEOSİYASİ ASPEKTLƏRİ

İbrahim Niftiyev